Αποφασιστικό βήμα για την πραγματοποίηση της ΣΔΙΤ διαχείρισης απορριμμάτων

Με την Πράξη 17 της 5-10-2018 , που φέρει τον τίτλο «Ειδική πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου για την υπαγωγή στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 7Α του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων και παροχή εξουσιοδότησης στα αρμόδια όργανα για την κήρυξη απαλλοτριώσεων», η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 176, τ. Α΄, 09.10.2018, το έργο «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου με ΣΔΙΤ» χαρακτηρίζεται ως «έργο γενικότερης σημασίας για την οικονομία της χώρας και μείζονος σπουδαιότητας για την περιφερειακή ανάπτυξη».

Επίσης, εξουσιοδοτείται το αρμόδιο όργανο της Περιφέρειας Πελοποννήσου ή κάθε άλλο αρμόδιο όργανο να προβεί στην κήρυξη των απαλλοτριώσεων που αφορούν την εκτέλεση του ανωτέρω περιγραφόμενου έργου, καθώς επίσης και στην κήρυξη των τυχόν συμπληρωματικών απαλλοτριώσεων που θα απαιτηθούν για αυτό, στις οποίες εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 7Α του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων, σύμφωνα με το οποίο, με ειδική απόφαση του Δικαστηρίου επιτρέπεται η πραγματοποίηση εργασιών και πριν από τον προσδιορισμό και την καταβολή της αποζημίωσης και διατάσσεται η αποβολή του ιδιοκτήτη, νομέα ή κατόχου από το ακίνητο και η άμεση παράδοση αυτού.

Την Πράξη αυτή, με την οποία επιταχύνονται καίρια οι διαδικασίες για την πραγματοποίηση του έργου διαχείρισης των απορριμμάτων, υπογράφουν ο Πρωθυπουργός και τα Μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου.

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ